Standard mal til bruk av arbeidsgiver ved oppsigelse av arbeidstaker grunnet virksomhetens forhold.


OPPSIGELSE

Oslo, 15.01.2014

Vi beklager at vi med dette må meddele deg oppsigelse av ditt arbeidsforhold som [STILLINGSBETEGNELSE] i [VIRKSOMHETEN AS]. Etter arbeidsmiljøloven § 15-3 har du en måneds oppsigelsestid, regnet fra første dag i påfølgende måned. Siste arbeidsdag blir derfor torsdag 28. februar.

Beslutning om oppsigelsen er fattet på bakgrunn av de forhold som ble diskutert på vårt drøftelsesmøte den 11. januar. Oppsigelsen skyldes såldes driftsinnskrenkninger/arbeidsmangel.

I henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser opplyses følgende:

Dersom du vil gjøre gjeldende at oppsigelsen ikke er saklig begrunnet, har du rett til å kreve forhandlinger og reise søksmål etter bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 17-3. Så lenge tvisten er gjenstand for forhandlinger, har du rett til å stå i stillingen, jfr bestmmelsene i arbeidsmiljøloven §§ 17-3, 17-4 og 15-11.

Krav om forhandlinger må fremsettes skriftlig senest innen 2 uker etter at denne oppsigelse er mottatt.

Et evt søksmål om oppsigelsens gydlighet må reises innen 8 uker etter forhandlingenes avslutning. Dersom forhandlinger ikke har vært avholdt, må søksmål reises innen 8 uker etter at oppsigelsen fant sted. Hvis du bare vil kreve erstatning, er fristen for å reise søksmål senest 6 måneder etter at oppsigelsen fant sted, jfr bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 17-4.

Retten til å fortsette i stillingen inntil rettskraftig dom foreligger forutsetter etter arbeidsmiljøloven § 15-11 at søksmål er reist innen 8 uker etter forhandlingenes avslutning eller fra oppsigelsen fant sted og innen utløpet av oppsigelsesfristen. Det samme gjelder dersom du innen utløpet av oppsigelsesfristen skriftlig underretter oss om at søksmål vil bli reist innen åtteukersfristen.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at en arbeidstaker som har vært tilsatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder i de siste 2 år, og som sies opp på grunn av arbeidsmangel har på nærmere vilkår fortrinnsrett til ny tilsetting i virksomheten, jf. arbeidsmiljøloven § 14-2 nr.3.

Eventuelt søksmål rettes mot [VIRKSOMHETEN AS],
organisasjonsnummer 900 000 000.

For [VIRKSOMHETEN AS]

______________________
Marte Kirkerud
Daglig leder / styreleder


Dersom brevet overleveres personlig, kan det for dokumentasjonens skyld utformes i to originaler, der arbeidstaker kvitterer følgende på den ene:

Dato , sted og signatur


Husk at for at en oppsigelse skal være gyldig må den bygge på en saklig grunn, og prosessen rundt oppsigelsen må ha vært gjennomført på korrekt måte. Våre arbeidsrettsadvokater bistår jevnlig arbeidsgivere og arbeidstakere ved oppsigelser. Dersom du har behov for advokathjelp i forbindelse med en nedbemanning, oppsigelse eller omorganisering, er du velkommen til å ta kontakt for en samtale.

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Advokat Arntsen partner i Brækhus Advokatfirma i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.