For arbeidsgivere: Her finner du en kort beskrivelse av formkravene ved avskjed, samt en mal som kan benyttes for å utforme selve avskjedsbrevet.

Avskjed – mal / eksempel på avskjed av ansatte:

 

Under er det inntatt en mal for avskjedsbrev. På enkelte punkter går malen lengre enn loven krever (retten til å stå i stilling).

For at en avskjed skal være gyldig er det viktig at disse vilkårene er oppfylt:

  • Avskjeden og grunnlaget for den må være drøftet med arbeidstaker på forhånd i et drøftelsesmøte
  • Det må foreligge saklig grunnlag for avskjed. Vilkårene er strenge og det er kun i de grovere tilfellene av brudd på arbeidsavtalen at en avskjed kan være saklig (eks underslag, grove brudd på sikkerhetsinnstruks, grove brudd på lojalitetsolikten, etc.)
  • Avskjeden må inneholde all den informasjon som følger av arbeidsmiljøloven § 15-4
  • Loven krever at avskjeden sendes rekommandert eller overleveres personlig. Det er ikke anledning til å sende avskjed med vanlig postforsendelse, eller å gi avskjed muntlig.
  • Dersom arbeidstaker krever det, skal arbeidsgiver oppgi de omstendigheter som påberopes som grunn for oppsigelsen. Arbeidstaker kan kreve å få disse opplysningene skriftlig.

 

Før en virksomhet går til det skritt å gi en ansatt avskjed anbefaler vi at man setter seg godt inn i reglene som gjelder.


 

 

Les vår artikkelen for en oversikt over arbeidsmiljølovens krav til avskjed. fav

 

 


Dokumentmal for avskjed:

Rekommandert sending:

AVSKJED

Vi viser til avholdt drøftelsesmøte den xx.xx.xx.

Styret har behandlet spørsmålet om ditt videre arbeidsforhold hos oss, og har besluttet å meddele deg avskjed, jfr. arbeidsmiljøloven § 15-14. Beslutningen om avskjed er fattet ut fra en helhetsvurdering av de foreliggende forhold, slik disse er belyst i den foreliggende korrespondanse og de gjennomførte drøftelser.

Dersom du vil gjøre gjeldende at avskjeden ikke er saklig begrunnet, har du rett til å kreve forhandlinger og reise søksmål etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven § 17-3.

Krav om forhandling må fremsettes skriftlig innen to uker etter at denne avskjeden er mottatt. Siden arbeidsforholdet bringes til opphør ved avskjed, har du ikke rett til å fortsette i stillingen i påvente av en evt. rettslig behandling. Du kan imidlertid fremme krav til retten om at arbeidsforholdet skal fortsette inntil saken er rettskraftig avgjort, jfr. arbeidsmiljøloven § 15-11, 3. ledd.

Søksmål om avskjedens gyldighet må eventuelt reises innen åtte uker etter forhandlingenes avslutning. Dersom forhandling ikke er holdt, må søksmål reises innen åtte uker etter at avskjeden fant sted. Hvis du bare vil kreve erstatning, må søksmål reises innen seks måneder etter at avskjeden fant sted.

Arbeidsgiver og rett saksøkt ved eventuelt søksmål er NN, ved styrets leder. Organisasjonsnummer xxx xxxxx, adresse Veien 1, 0200 Oslo.

Med hilsen
NN. Styreleder / Daglig leder

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Advokat Arntsen partner i Brækhus Advokatfirma i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.


 

Tags: , ,