business career

Arbeidstakere med særlig uavhengig eller ledende stillinger er i dag ikke omfattet av store deler av arbeidsidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Dette betyr blant annet at disse arbeidstakerne ikke har krav på overtidsbetaling. Nå har departementet lagt frem forslag om innstramming i reglene.

Arbeidsmiljøloven gir unntak for arbeidstidsbestemmelsene for såkalte «ledende og uavhengige stillinger». Departementet har i dag sendt ut forslag på høring om lovendring for denne bestemmelsen.

Arbeidstakere med særlig uavhengig stillinger omfattes ikke av arbeidsidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. (Dette med unntak av § 10-2 første, andre og fjerde ledd, jf. § 10-12 annet ledd, dvs kravet om at arbeidstidsordninger skal være slik at arbeidstaker ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, rett til unntak fra nattarbeid, og til redusert arbeidstid.)

Begrepet ”særlig uavhengig” erstattet begrepet «særlig selvstendig» i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. januar 2006. Konsulent- og IT-bransjen, virksomheter innen salg og markedsføring, eiendomsmeglere og advokater er bare noen eksempler på bransjer som benytter denne unntaksbestemmelsen i arbeidsmiljøloven i stor utstrekning. I følge en undersøkelse som Arbeids- og inkluderingsdepartementet har innhentet fra selskapet Sentio, anslås det at ca 11 % av norske arbeidstakere er omfattet av unntaket. For å falle inn under begrepet særlig uavhengig stilling er det ikke tilstrekkelig å kunne kontrollere egen arbeidstid og/eller ha fleksibel arbeidstid. En særlig uavhengig stilling må innebære en tydelig og åpenbar «selvstendighet» eller «uavhengighet» i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres.Generelt kan en si at begrepet dekker arbeidstakere som i stor grad selv prioriterer sine oppgaver, hva de skal gjøre, når arbeidet skal gjøres og hvordan arbeidet skal utføres.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har tidligere varslet at det ville komme høringsforslag om endringer i disse reglene. Ut fra høringsnotatet (se departementets nettsider) foreslås det nå to konkrete alternativer for endring i loven: Ett forslag (alternativ 1) vil være å gjøre arbeidstidsbestemmelsene fullt ut gjeldende, men med anledning til å avtale unntak. En mindre omfattende endring (alternativ 2) vil være å la arbeidstakere i særlig uavhengig stilling fortsatt være unntatt fra enkelte av bestemmelsene i arbeidstidskapitlet, men at øvrige bestemmelser skal gjelde, med mindre det avtales unntak. Både etter alternativ 1 og alternativ 2 legger departementet opp til at det kan inngås en individuell skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om unntak fra de arbeidstidsbestemmelser som gjelder.

Forutsetningen for å kunne inngå en slik avtale er at arbeidstakeren faktisk har en særlig uavhengig stilling. Dersom arbeidstakeren ikke har en stilling som etter sitt reelle innhold er særlig uavhengig, vil en unntaksavtale være lovstridig og således ikke kunne påberopes, jf. arbeidsmiljøloven § 1-9.

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Eivind partner i Advokatfirmaet Varder i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.