Ny undersøkelse viser at sannsynligheten for at en sykemeldt arbeidstaker blir friskmeldt stiger ca 9 måneders sykdomsforløp, og øker deretter drastisk frem til den siste dagen arbeidstaker har rett på full sykepengedekning. 

Forskerne Jon Petter Nossen og Søren Brage ved NAV har gjennomført en omfattende studie, der data fra 3 475 281 sykdomsforløp ble undersøkt. Forfatterne har hentet inn data fra sykepengeregisteret, som inneholder opplysninger om alle sykefravær NAV utbetaler sykepenger for.

En arbeidstaker som er sykemeldt har rett på sykepenger i inntil 52 uker. Etter utløpet av perioden kan det være aktuelt med arbeidsavklaringspenger, som gir betydelig lavere utbetalinger til den sykemeldte.

Høyest friskmeldingsrate ved starten og slutten av forløpet

Undersøkelsen viste at det var høy sannsynlighet for friskmelding tidlig i sykemeldingsperioden. Deretter sank sannsynligheten for frismelding drastisk for så å øke igjen mot slutten av den perioden arbeidstakeren hadde rett på sykepenger. Undersøkelsen viste at etter omkring 38 ukers sykmelding økte friskmeldingsraten gradvis, og økningen tiltok kraftig mot slutten av rettighetsperioden. Friskmeldingsprosenten var spesielt høy den siste dagen før rettighetene til sykepenger var brukt opp.

Små forskjeller mellom kjønnene

Tidligere undersøkelser har vist at kvinner har høyere sykefravær enn menn. I forhold til tidspunktet for friskmelding var det ikke noen signifikant forskjell mellom menn og kvinner.

Sannsynligheten for friskmelding sank for øvrig jevnt med økende alder. Personer som hadde fått første sykmelding av en lege hadde lavere friskmeldingshasard enn personer som var blitt sykmeldt ved sykehus eller av kiropraktor/manuellterapeut. Videre ble personer med mange tidligere sykmeldinger den foregående treårsperioden som ventet sjeldnere friskmeldt.

 

Kilde: NAV. Les mer om undersøkelsen her.

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Eivind partner i Advokatfirmaet Varder i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.