Regjeringen la 23. mai fram en lovproposisjon med forenkling av regelverket for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere.

–Dette er tidenes avbyråkratisering i IA-arbeidet. Vi fjerner 1 500 av dagens skjemaer og frigjør 69 årsverk som nå skal brukes på oppfølging av sykmeldte, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson om forenklingsforslagene.

Forenklingsforslagene er et resultat av den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv fra mars i år. Avtalepartene var enige om at en forenkling av regelverket var nødvendig.

Det nye regelverket er ennå ikke vedtatt, men regjeringen tar sikte på at endringene kan tre i kraft 1. juli 2014

Regjeringen foreslår blant annet

  • å målrette reglene om dialogmøte mot sykmeldte som har et særlig behov for tett oppfølging, ved å gjeninnføre bestemmelsen om at virksomhetenes dialogmøte skal være forbeholdt situasjoner for helt sykmeldte, og at møtet bare skal avholdes for delvis (gradert) sykmeldte dersom partene mener det er behov for det.
  • å forenkle reglene om hvem som skal delta på dialogmøtet.  Dialogmøtet skal først og fremst være en arena for arbeidsgiver og arbeidstaker, og andre aktører (bl.a. leger) skal bare delta der partene har behov for det.
  • å oppheve arbeidsgivers rapporteringsplikt til Arbeids- og velferdsetaten etter ni ukers sykefravær, og det omfattende sanksjonsregimet overfor arbeidsgivere og sykmeldere som ble etablert i 2011. Ved å fjerne dette, kan arbeidsgiverne bruke mer av sin tid på å følge opp den enkelte arbeidstaker på arbeidsplassen. Arbeidstakeren kan konsentrere seg om å bli frisk og komme tilbake til jobb. NAV-ansatte kan følge opp den enkelte for å få vedkommende tilbake til arbeidslivet framfor å bruke tiden på skjemaer og dokumenter. Legene slipper å delta på unødvendige møter.

Les mer om forslagene her:
Prop. 102 L (2013-2014) Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven

 

Kilde: Regjeringen

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Eivind partner i Advokatfirmaet Varder i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.