Denne uken vedtok Stortinget å innføre en generell adgang for arbeidsgivere til å ansette i midlertidig stillinger i inntil 12 måneder. Det foreligger imidlertid noen begrensninger for å hindre misbruk samt for å beskytte de midlertidig ansatte.

 

Her får du en kort oversikt over de nye reglene i arbeidsmiljøloven som vil trå i kraft i løpet av året (vi regner med at ikrafttredelse blir 1. juli).

 

Midlertidige ansettelser – politisk betent tema

Adgangen til bruk av midlertidige ansettelser er et betent politisk tema. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og fagforeningene er sterke motstandere av Regjeringens arbeide med å gjennomføre en oppmykning av arbeidsgivers adgang til midlertidig ansettelser, og argumenterer med at dette skaper et utrygt arbeidsliv.

Regjeringen har på sin side argumentert med at en oppmykning av regelverket vil bidra til å inkludere flere i arbeidslivet. De mener regelendringene vil medføre at flere gis sjansen til å vise seg frem i jobb og på den måten komme inn i arbeidslivet. Videre har Regjeringen ønsket å gi bedrifter mer fleksibilitet, for eksempel ved nyetableringer og omstrukturering av virksomheten. I forarbeidene uttalte Regjeringen dette om bakgrunnen for regelendringene:

Økt adgang til midlertidig ansettelse vil bidra til et mer velfungerende arbeidsmarked. Med økt fleksibilitet vil arbeidsgivere raskere kunne tilpasse seg endringer i etterspørselen. En utvidet adgang til midlertidige ansettelser kan bidra til å redusere arbeidsgivers opplevde risiko, både når det gjelder ansettelser av personer med usikker produktivitet, over konjunkturer, ved oppstart eller omstrukturering. Det kan gjøre det lettere å øke tilbudet av jobber i en begynnende oppgang eller ved en usikker og kanskje midlertidig økning i arbeidskraftsbehovet.

I reglene som nå er vedtatt av Stortinget er det gjennomført en betydelig endring i forhold til reglene om midlertidige ansetter slik vi kjenner dem fra tidligere.

 

Generell adgang til midlertidige ansettelser

Det innføres nå en generell adgang til å ansette midlertidig i inntil 12 måneder.

Dette er en betydelig endring av reglene om midlertidige ansettelser.

Tidligere har det vært krav om at midlertidige ansettelser oppfyller visse krav, for eksempel vikariat, prosjektstillinger eller sesongarbeid.

Selv om det denne regelen nå snus til at arbeidsgiver som hovedregel kan ansette på midlertidige ansettelsesavtaler uten vilkår, blir det likevel noen begrensinger også etter de nye reglene.

For det første innføres det en karanteneperiode på 12 måneder før arbeidsgiver kan foreta nye midlertidige ansettelser.

Dette innebærer at ved utløpet av den første lovlige 12 måneders perioden der en ansatt har vært på midlertidig arbeidsavtale, kan arbeidsgiver enten velge å avslutte arbeidsforholdet uten å oppgi noen særskilt eller saklig grunn, eller å videreføre ansettelsen i fast stilling. Dersom arbeidsgiver velger å avslutte arbeidsforholdet, inntrer karantenebestemmelsene med virkning for de aktuelle arbeidsoppgavene som den ansatte har utført.

Karantenetiden for midlertidig ansettelse er et år.

Det vil derfor ikke være adgang til å inngå nye midlertidige ansettelser av personer til å utføre de samme arbeidsoppgavene, så lenge karantenen gjelder.

Dette kan enkelt illustreres med et eksempel:

Hvis Kari blir ansatt på midlertidig avtale med ansvar for å håndtere diverse forefallent regnskapsarbeid i økonomiavdelingen og har arbeidet i 12 måneder, men ikke gis fast ansettelse etter utløp av perioden, inntrer karantenen. Under karantenen kan arbeidsgiver ikke ansette noen ny person til å utføre tilsvarende oppgaver som det Kari har hatt før karantenetiden er utløpt.

I tillegg til innføring av karantene før arbeidsgiver kan foreta ny midlertidig ansettelse, innebærer reglene en begrensning i antall ansatte som kan være ansatt på midlertidige arbeidsavtaler. Etter de nye reglene kan maksimalt 15 % av arbeidstakerne til enhver tid være ansatt på midlertidige arbeidsavtaler. 15 % regelen skulle i utgangspunktet tilsi at bedrifter med mindre enn 6-7 ansatte enten vil være avskåret fra å ansette midlertidig, eller måtte ansette midlertidig i reduserte stillingsbrøker. Det er imidlertid ikke tilfelle, idet loven inneholder en regel om at uavhengig av virksomhetens størrelse kan det alltid inngås midlertid arbeidsavtale med minst én arbeidstaker.

 

4-års reglen blir til 3-års regel

Fagforeningene har vært kritiske til endringene i reglene, og hevdet at de er et tilbakeslag for arbeidstakerne. En endring som ikke har fått så mye fokus, og som vel må sies å være en klar styrking av arbeidstakernes rettigheter er at den såkalte 4-års regelen nå blir blir endret til 3-års regelen.

Regelen blir nå at den som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn tre år som hovedregel vil få rett til fast ansettelse. (For arbeid som er av midlertidig karakter vil det fortsatt gjelde en fireårsgrense).

 

Drøftelser med tillitsvalgte

Det vil fortsatt være krav om at arbeidsgiver skal gjennomføre drøftelser med tillitsvalgte om bruken av midlertidige ansettelser. Regelen er presisert til å innebære at arbeidsgiver både skal drøfte grunnlaget for og omfanget av midlertidige ansettelser, samt konsekvenser for arbeidsmiljøet med de tillitsvalgte.

 

Ikrafttredelse

Det er foreløpig ukjent når de nye reglene vil tre i kraft, men det antas at ikrafttredelsen vil skje snarlig, senest 1. juli 2015.

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Eivind partner i Advokatfirmaet Varder i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.


 

Tags: