Kan arbeidsgiver bestemme at arbeidstaker skal ta ferie i oppsigelsestiden?

Arbeidsgiver kan kun kreve at ferien legges til oppsigelsestiden, der oppsigelsestiden er tre måneder eller lenger. Hvis ferie allerede er fastsatt når arbeidsgiver velger å gå til oppsigelse, skal ferievarselet trekkes tilbake dersom arbeidstaker krever det.

Kan arbeidsgiver endre tidspunktet for ferie ved oppsigelse?

Arbeidsgiver kan som utgangspunkt ikke endre tidspunktet for fastsatt ferie uten samtykke fra arbeidstaker. En ferieperiode som arbeidstaker har fått beskjed om kan kun endres dersom det er nødvendig på grunn av uventede hindringer og ferien til arbeidstaker vil føre til vesentlige driftsproblemer for bedriften. Det er videre også et krav at det ikke finnes noen som kan ta over arbeidet til arbeidstaker i ferieperioden. Arbeidsgiver skal på forhånd drøfte endringene med arbeidstaker.

Kan arbeidstaker kreve å få avvikle ferie i oppsigelsestiden?

Hvis oppsigelsestiden faller sammen med ferieperioden, som gjør at det ikke er tid til å avvikle ferien fra 1. Juni til 30. September, kan arbeidstakeren kreve å få avvikle sin ferie i oppsigelsestiden. Det samme gjelder dersom arbeidstakeren har ferie til gode som han ikke vil få avviklet i ferieåret med mindre ferien legges til oppsigelsestiden. Dersom arbeidstaker selv sier opp etter 15. august, kan han imidlertid ikke kreve at ferien legges til ferieperioden fra 1. Juni til 30.september.

Avtalefrihet?

Ja, det foreligger avtalefrihet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Partene kan avtale at ferien skal legges helt eller delvis til oppsigelsestiden. En slik avtale kan imidlertid kun inngås etter oppsigelsen er gitt. Dersom arbeidsgiver skal kunne påberope seg en avtale som er til skade for arbeidstaker, må avtalen være skriftlig.

 

Lovgrunnlag

Bestemmelsene om ferie i oppsigelsestid finner du i ferieloven § 8. (Ekstern lenke til Lovdata)

Bestemmelsen lyder:

§ 8.Ferieavvikling i oppsigelsestid

(1) (Oppsigelse fra arbeidsgiver)
Arbeidsgiver kan ikke uten arbeidstakers samtykke legge ferie til tid hvor oppsigelsesfristen løper etter oppsigelse fra arbeidsgiver, med mindre oppsigelsesfristen er 3 måneder eller lengre. Arbeidstaker kan motsette seg at allerede fastsatt ferie avvikles i slike tidsrom før fratreden

(2) (Oppsigelse fra arbeidstaker)
På de vilkår som følger av §§ 6 og 7 kan ferie fastsettes og avvikles i tiden etter arbeidstakers oppsigelse.

(3) (Endring av tiden for fastsatt ferie)
Tiden for fastsatt ferie kan ikke uten arbeidstakers samtykke endres på grunn av oppsigelse, med mindre vilkårene i § 6 nr. 3 er oppfylt.

(4) (Rett til å kreve ferie lagt til oppsigelsestid)
Arbeidstaker kan kreve at ferie avvikles før oppsigelsesfristens utløp, hvis det etter dette tidspunkt ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller ferieåret, jf § 7 nr. 1 og 2. Arbeidstaker som selv sier opp sin stilling etter 15 august, kan likevel ikke kreve at ferie legges til tiden før 30 september.

(5) (Fravikelighet)
Reglene i denne paragraf kan ikke ved avtale fravikes til skade for arbeidstaker før oppsigelse har funnet sted.

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Eivind partner i Advokatfirmaet Varder i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.