Endringsoppsigelse er et begrep som brukes om situasjoner der arbeidsgiver foretar så store endringer av et arbeidsforhold at det i realiteten er snakk om en oppsigelse med overføring til en ny stilling.

Endringsoppsigelse er ikke et ord du vil finne i arbeidsmiljøloven eller andre lover. Det er likevel blitt en vanlig betegnelse i juridisk teori og etterhvert i rettspraksis.

Som begrepet antyder beskriver endringsoppsigelse en form for oppsigelse som skjer gjennom større endringer av stillingen.

 

Bakgrunnen for bruk av endringsoppsigelser

En arbeidsgiver vil fra tid til annen ha behov for å gjøre endringer i de ansattes arbeidsoppgaver, typisk som følge av omstruktureringer eller endrede krav til arbeidsmetoder. I slike omstillinger kan arbeidsgiver ønske å gjøre drastiske endringer i den ansattes arbeidsforhold.

Samtidig hviler ethvert arbeidsforhold på den arbeidsavtalen som er inngått for det aktuelle arbeidsforholdet. Når arbeidsgiver ønsker å gjennomføre store endringer i arbeidsforholdet endres samtidig forutsetningene for arbeidsavtalen.

Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgiver har en viss adgang til å justere innholdet i arbeidsforholdet i kraft av styringsretten. Ved større endringer oppstår imidlertid spørsmålet om hvor langt arbeidsgivers styringsrett rekker i forhold til å kreve endringer i arbeidsoppgavene og øvrige reguleringer av arbeidsforholdet, sett opp mot arbeidstakers rettigheter etter arbeidsavtalen og arbeidsmiljøloven. Blir endringene for store, må styringsretten vike tilbake for avtalen. Da må arbeidsgiver gå veien om endringsoppsigelse.

Arbeidsgivers styringsrett innebærer retten til å lede, fordele og kontrollere arbeidet. Arbeidsgivers styringsrett går forholdsvis langt. Innholdet i arbeidsavtalen danner likevel normalt utgangspunktet for arbeidsgivers muligheter til å endre arbeidsoppgaver, stillingsinnhold, lønn, arbeidssted eller lignende vesentlige endringer. Hvis arbeidstaker ikke aksepterer slike endringer i sitt arbeidsforhold, kan det bli nødvendig å gå til en såkalt endringsoppsigelse.

Endringsoppsigelse

Har arbeidsgiver behov for å endre arbeidsoppgavene til en ansatt, må en vurdere om arbeidsgiver i kraft av sin styringsrett kan kreve å gjennomføre endringen, eller om endringen går utover styringsretten, og dermed vil innebære en endringsoppsigelse. (Noen ganger også omtalt som partiell oppsigelse, dvs «delvis oppsigelse»).

Ved en endringsoppsigelse må arbeidsgiver følge de ordinære oppsigelsesprosedyrer, og det må vurderes om endringsoppsigelsen er saklig begrunnet. Det som er særlig sentralt i vurderingen av om en er innenfor styringsretten eller har å gjøre med en endringsoppsigelse, er om stillingens grunnpreg endres. Også tilbud om dårligere lønnsvilkår vil normalt innebære at arbeidsgiver er utenfor styringsretten. For eksempel kan arbeidsgiver ikke ensidig bestemme at en som er ansatt som kokk i fremtiden skal arbeide som resepsjonist. På den annen side vil en arbeidsgiver i kraft av sin styringsrett normalt kunne kreve at en kundeservicemedarbeider som besvarer telefoner, også skal besvare e-posthenvendelser.

Går endringene utover arbeidsgivers styringsrett, må de altså gjennomføres ved en endringsoppsigelse.

En endringsoppsigelse (partiell oppsigelse) er en oppsigelse av den eksisterende arbeidsavtalen, med tilbud om en ny avtale.

Ved endringsoppsigelse gjelder de samme reglene i arbeidsmiljøloven som for en ordinær oppsigelse. Det må foreligge saklig grunn for endringsoppsigelsen, som må være begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Hva som er en saklig grunn må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Advokathjelp ved endringsoppsigelse?

Har du behov for advokatbistand i forbindelse med endringsoppsigelse? Våre advokater har omfattende erfaring med rådgivning og tvisteløsning knyttet til arbeidsgivers styringsrett og endringer av arbeidsvilkår. Våre arbeidsrettsadvokater bistår både arbeidsgiver og arbeidstakere i alle spørsmål innenfor arbeidsrett.

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Eivind partner i Advokatfirmaet Varder i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.


 

Tags: , , ,