medlem_farger

Advokathjelp fra Arbeidsrettsadvokaten

Arbeidsrettsadvokatene i DALAN Advokatfirma har følgende oppdragsbetingelser.

1. Innledning

Brækhus Advokatfirma i Oslo vil bestrebe seg på å ivareta klientens interesser på beste måte. Oppdrag vil bli utført i samsvar med våre kvalitetssikringsrutiner og for øvrig i samsvar med advokatforskriften og Advokatforeningens salærveiledning.

Advokatfirmaets interne saksbehandlingsrutiner vil være gjeldende for oppdraget. De elementer i disse som er av vesentlig interesse for klientene fremgår av punktene nedenfor. For oppdraget gjelder nærværende oppdragsvilkår.

2. Etablering av oppdraget

Før et oppdrag etableres vil det bli avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at firmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Det samme gjøres i etablerte oppdrag dersom det kommer nye motparter inn i saken.

Dersom hensynet til klienten tilsier det, og det finnes ubetenkelig, kan arbeidet påbegynnes før avklaringen er avsluttet. Det vil da bli tatt forbehold overfor klienten om at interessekonfliktavklaringen ikke er avsluttet og at denne kan føre til at man må si fra seg oppdraget.

Ved etablering av oppdraget vil det bli foretatt identitetskontroll etter hvitvaskingsloven.

3. Firmaets ressurser

I firmaet arbeider det følgende kategorier jurister som utfører arbeid for klienter: Partnere (saksansvarlig advokat), ansatte advokater og ansatte advokatfullmektiger. Oppgaver kan også utføres av andre medarbeidere.

4. Gjennomføring av oppdraget

For alle oppdrag skal det være en saksansvarlig advokat. Alt arbeid utføres under den saksansvarlige advokats ansvar. Den saksansvarlige advokat vil sørge for at arbeidet blir utført på beste måte for klienten, og herunder vurdere om deler av oppdraget mest hensiktsmessig bør utføres av ansatt advokat, advokatfullmektig eller andre medarbeidere.

Dersom klienten har spesielle ønsker om hvilken advokat som skal utføre oppdraget, vil dette normalt bli lagt til grunn.

Klienten holdes løpende orientert om sakens utvikling og mottar kopi av korrespondanse av betydning.

5. Timepriser

For oppdrag som skal faktureres etter medgått tid har firmaet følgende timepriser for de forskjellige stillingskategorier: Partnere normalt kr 2.000 – 3.500. Faste advokater og advokatfullmektiger kr 1.500 – 2.500. I tillegg kommer merverdiavgift med f.t. 25 prosent.

Minste timeenhet er 0,25 time eller 15 minutter. Prisene kan endres med en måneds varsel.

For en del oppdrags vedkommende vil det være naturlig å basere salæret på en beregning av den tid som er medgått sammenholdt med en på forhånd oppgitt timesats, jfr. prisopplysningsforskriften og pålegg om oppdragsbekreftelse. Størrelsen av timesatsen vil variere ut i fra oppdragets art og vanskelighetsgrad, samt de verdier saken gjelder. Videre gjelder Regler for god advokatskikk punkt 3.3.1 annet punktum, slik at salæret totalt sett må stå i rimelig forhold til selve oppdraget og det arbeid som er utført. Dette innebærer blant annet at tidsforbruket, selv om det er oppgitt en fast timesats, må vurderes helhetlig i det konkrete tilfellet slik at oppdraget ikke blir overfakturert.

Når det gjelder timesatsen som sådan vil den normalt variere ut ifra hvem som har oppdraget; fullmektig, fast advokat og partner.

I en del av våre oppdrag, spesielt ved forhadlinger om f eks sluttavtaler vil salæret regelmessig bero på en skjønnsmessig vurdering der salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og det arbeid som er utført, jfr. Regler for god advokatskikk punkt 3.3.1 annet punktum. Dette gjelder også eksempelvis i omfattende saker som føres for retten, ved bistand under langvarige og kompliserte forhandlinger eller hvor kortvarig men sterkt spesialiserte oppdrag etterspørres.

Ved den skjønnsmessige vurdering som følger av Regler for god advokatskikk punkt 3.3.1 annet punktum vil følgende vurderingsmomenter være av betydning (ikke-prioritert rekkefølge):

  • sakstype,
  • sakens økonomiske omfang,
  • tvistegjenstandens verdi,
  • tidsforbruk,
  • vanskelighetsgrad,
  • sakens betydning for klienten,
  • klientens betalingsevne,
  • kvaliteten på arbeidet og ikke minst
  • sakens resultat.

6. Fakturering og betaling

Dersom annet ikke er særskilt avtalt, vil oppdraget i utgangspunktet bli fakturert etter medgått tid, men det kan også tas hensyn til sakens kompleksitet og utfall. De medgåtte timer samt eventuelle direkte utlegg vil normalt faktureres etterskuddsvis per måned. Større utlegg vil som regel viderefaktureres med en gang utlegget har funnet sted.

Ved arbeid utført av fullmektiger – hvor arbeidet også er ledd i opplæring – vil det bli vurdert hvor mye av arbeidet som har direkte verdi for klienten og som således kan belastes denne.

Alle fakturaer har 14 dagers betalingsfrist. Ved forsinket betaling påløper morarente etter morarentelovens bestemmelser.

Med hver faktura vil det bli tilsendt en spesifikasjon av arbeidet hvor det fremgår hvilket arbeid som er utført i perioden og hvilke advokater som har utført dette. Dersom det avtales særskilt, vil det samlede timetall for den enkelte advokat fremgå, og eventuelt også timetallet for de enkelte hovedelementer i oppdraget.

Dersom en faktura omfatter arbeid med flere oppdrag for samme klient, vil det av spesifikasjonen fremgå hvor stor andel av salæret og eventuelle utlegg som gjelder det enkelte oppdrag.

7. Utlegg

Utlegg som klienten er ansvarlig for skal avklares med klienten før de pådras, med mindre kostnadspådraget er nevnt i oppdragsbrevet eller er nødvendig for å sikre klientens interesser og klientens samtykke ikke kan innhentes på forhånd. Det påpekes at viderefakturering av utlegg normalt vil medføre merverdiavgift på utlegget.

8. Fri rettshjelp

Etter rettshjelpsloven kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av Staten. Forutsetningen er at man er under rettshjelpslovens inntekts- og formuesgrenser slik de til enhver tid er fastsatt. Fylkesmannen kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos fylkesmannen eller ved vårt kontor. Dersom fri rettshjelp kan være aktuelt, bør dette tas opp for avklaring med oss snarest.

9. Rettshjelpsforsikring

Visse saker kan være dekket av rettshjelpsforsikring. Dette fremgår av klientens forsikringspoliser. Det bør undersøkes om dette er aktuelt, og i tilfelle må forsikringsselskapet varsles så snart som mulig. Med mindre annet er særskilt avtalt, må klienten selv sørge for å varsle forsikringsselskapet.

Arbeidet vil bli avregnet mot klienten etter salærberegningsprinsippene i herværende vilkår om ikke annet er særskilt avtalt. Klienten kan kreve salæret dekket av forsikringsselskapet etter vilkårene i polisen, med unntak av egenandelen. Det presiseres at vårt krav på salær og eventuell utgiftsdekning ikke er begrenset til det beløp som forsikringsselskapet finner å ville dekke.

10. Klientens eget forhold

Jo bedre saken er avklaret og forberedt fra klientens side, desto mer effektivt vil vi kunne arbeide. Dette vil ha betydning for størrelsen på salæret.

Alle henvendelser til og fra motparten skal gå fra oss, og klienten må underrette oss straks om eventuelle direkte henvendelser fra motparten eller motpartens advokat. Klienten vil få tilsendt kopier av all korrespondanse ut fra og inn til vårt kontor i saken. Disse bør oppbevares idet senere kopiering av dette vil medføre kostnader som faktureres klienten.

11. Ansvar for sakens utfall – Ilagte saksomkostninger/rettsgebyr  – Forholdet  til saksomkostninger utmålt av retten

Selv om vi har angitt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for at dette resultat oppnås.

Avhengig av sakens utfall kan klienten risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar.

Arbeidet i rettssaken vil bli avregnet mot klienten etter salærberegningsprinsippene i herværende vilkår om ikke annet er særskilt avtalt. Dersom retten tilkjenner klienten lavere saksomkostninger i erstatning fra motparten enn det som følger av disse prinsippene, er klienten likevel ansvarlig for det overskytende overfor oss. Dersom retten fastsetter vårt salærkrav overfor klienten, skal salærberegningsprinsippene i herværende vilkår, eventuelt de særskilt avtalte prinsipper, legges til grunn ved rettens avgjørelse.

12. Taushetsplikt/personopplysningsloven

Advokater har fortrolighetsplikt og taushetsplikt for de opplysninger de får i saken, med de unntak som fremgår av lov (for eksempel hvitvaskingsloven). Samtlige medarbeidere i firmaet har autorisert tilgang til opplysningene, og har undertegnet skriftlig taushetserklæring. Vi forbeholder oss retten til å opplyse generelt om klientforholdet utenfor forbrukerforhold i vår markedsføring i den utstrekning dette ikke kommer i konflikt med nevnte fortrolighets- og taushetsplikt.

I rettergang har både klienten som part og advokaten som prosessfullmektig sannhets- og opplysningsplikt. Dersom klienten ikke tillater advokaten å oppfylle sannhets- og opplysningsplikten, og advokaten ikke kan oppfylle denne uten å bryte taushets-plikten, må advokaten fratre som prosessfullmektig. Vi påtar oss i tilfelle intet ansvar for eventuelt tap klienten påføres. Vi vil ha krav på fullt honorar for arbeidet i saken.

Mange av opplysningene vi mottar vil være personopplysninger. Disse vil bli behandlet i overensstemmelse med kravene i personopplysningsloven.

13. Klageadgang

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Det er også anledning til å klage hvis klienten er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Oslo som førsteinstans. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.

Regler for god advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside www.jus.no under Råd og rettshjelp.

14. Ansvarsforsikring – ansvarsbegrensning

For advokatvirksomhet er det ufravikelige krav om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomheten.

Vi påtar oss ikke ansvar for resultatet av vår rådgivning i større utstrekning enn det som er kommet særskilt til uttrykk. Vårt erstatningsansvar i den enkelte sak er begrenset til størrelsen av vårt salær i den aktuelle sak. I alle tilfelle er slikt ansvar begrenset til kr 10.000.000.

Klientmidler plasseres på vegne av klient i bank i Norge i samsvar med advokatforskriften og annet relevant regelverk for håndtering av slike midler. Vi påtar oss intet selvstendig betalingsansvar for bankplasserte midler som måtte gå tapt som følge av manglende betalingsevne hos banken.

15. Våre plikter og tredjeparts rettigheter

Firmaet har bare plikter overfor den klient som er navngitt i avtalebrev eller på annen måte, og vi fraskriver oss ethvert ansvar i forhold til enhver tredjeperson. Hvis en tredjepart anmoder om rett til å benytte seg av våre råd, så vil det bli vurdert, men vi forbeholder oss retten til å avslå en slik forespørsel. Klienten samtykker i at det ikke på noen måte handles på vegne av en tredjepart med mindre det er skriftlig avtalt i forkant.

Vi har ikke ansvar for tjenester eller råd gitt av konsulenter, eksperter, utenlandske advokater eller tredjeparter, selv om de er valgt og/eller instruert av oss på klientens vegne.

16. Oppbevaring av dokumenter og kopier

Vi oppbevarer ikke kopi av sakens dokumenter utover det som vi trenger til å utføre det enkelte oppdrag. Originaldokumenter bør bare sendes hit når det er avtalt på forhånd.

17. Revisjon av oppdragsvilkår

Våre alminnelige oppdragsvilkår vil normalt bli revidert en gang per år, og ellers når det måtte oppstå spesielt behov for det

Oslo, 15. mars 2013.

Tjenesten Arbeidsrettsadvokaten.no drives av Brækhus Advokatfirma i Oslo. Alle våre advokater er medlem av Advokatforeningen.

Firmaet gir advokathjelp innen en rekke fagområder, der arbeidsrett er et av våre helt sentraale spesialområder.

Oppdragene inkluderer allsidig advokatbistand, fra forebyggende rådgivning og utarbeidelse av avtaler, til sakførsel i forbindelse med rettslig behandling og prosess.

Nøkkelord: advokat – advokatfirma, advokathjelp, arbeidsrettsadvokat : Brækhus Advokatfirma i Oslo Oslo