Permisjon er viktig for mange arbeidstagere i ulike livsfaser. Når har arbeidstaker rett på permisjon? Hvilke regler gjelder for ytelser i permisjonstiden?

Arbeidstakers rett til permisjon

Arbeidskalendermiljøloven kapittel 12 regulerer arbeidstakers rett til å ta seg fri fra arbeidet. Dette kalles vanligvis permisjon, og er en midlertidig avbrytelse av partenes rettigheter og plikter i et arbeidsforhold. Det er viktig å merke seg at arbeidsmiljøloven, med ett unntak (svangerskapskontroll), ikke gir den som tar permisjon rett til lønn. Folketrygdloven vil imidlertid i mange tilfeller kompensere for lønnstapet helt eller delvis. Reglene i Folketrygdloven vil således ofte være av stor betydning for den enkelte arbeidstakers faktiske muligheter for å benytte seg av de permisjonsrettigheter arbeidsmiljøloven gir. Også individuelle eller kollektive avtaler (tariffavtaler) vil kunne regulere lønnsspørsmål under permisjon og således være av stor viktighet for arbeidstakeren.

En arbeidsgivers rett til å nekte permisjon er begrenset. Det antas at slik nektelse bare kan skje dersom arbeidsgiver har en rimelig grunn for det. Permisjon må som regel innvilges dersom dette betyr mye for den enkelte arbeidstaker, og arbeidsgiver ikke påføres for store ulemper med dette. Bakgrunnen for arbeidstakers ønske om permisjon vil ha mye å si ved denne vurdering.

Kort om arbeidsmiljølovens permisjonsordninger

Permisjon i forbindelse med svangerskap og fødsel

Arbeidsmiljøloven § 12-1 til 12-8 regulerer en arbeidstakers rett til permisjon i tilknytning svangerskap og fødsel. En gravid arbeidstaker har rett til permisjon i inntil 12 uker under svangerskapet, jf arbeidsmiljøloven § 12-2. En far har rett til to ukers omsorgspermisjon for å bistå moren i forbindelse med fødselen, jf arbeidsmiljøloven § 12-3. Arbeidsmiljøloven § 12-4 slår fast seks ukers obligatorisk fravær for mor etter fødselen. Denne permisjonstiden plikter en mor å ta etter fødsel, med mindre hun kan fremlegge legeattest om at det er bedre for henne å komme i arbeid.

Rett til inntil tolv måneders foreldrepermisjon reguleres av arbeidsmiljøloven § 12-5. Denne retten er knyttet til begge foreldrene samlet, og det er således adgang for foreldrene å dele permisjonen. En arbeidstaker kan velge om nevnte permisjonsordninger skal tas ut som delvis permisjon, jf arbeidsmiljøloven § 12-6. Bestemmelsen er knyttet til folketrygdlovens regler om tidskontoordningen.

Rett til ammefri reguleres av arbeidsmiljøloven § 12-8. Bestemmelsen sier at en kvinne som ammer sitt barn, kan kreve den fri hun trenger til å amme. Denne fritiden kan for eksempel tas ut i minst en halv time to ganger daglig eller som redusert arbeidstid med inntil én time hver dag.

Det er verdt å legge merke til at dette er arbeidsmiljølovens minimumskrav, og det er selvsagt anledning til å inngå avtaler som er bedre enn dette for arbedistakerern. I statens personalhåndbok er det for eksempel gitt mye mer omfattende ammefri, da regelen i statlig sektor er at en arbeidstaker som arbeider hel arbeidsdag og som ammer sitt barn har rett til tjenestefri med full lønn etter i inntil to timer pr. dag. En arbeidstaker som arbeider mellom 2/3 og hel dag og som ammer sitt barn har rett til tjenestefri med full lønn i inntil én time pr. dag. Arbeidstakere som arbeider mindre enn 2/3 dag og som ammer sitt barn, har imidlertid bare rett til tjenestefri uten lønn etter reglene i arbeidsmiljøloven § 12-8.

Permisjon i forbindelse med barns sykdom m.v

Arbeidsmiljøloven § 12-9 regulerer en arbeidstakers rett til fravær i forbindelse med syke barn. En arbeidstaker som har omsorg for barn under 12 år har rett til permisjon i forbindelse med at barnet er syk. Likeså har arbeidstaker rett til permisjon for å følge barn til lege. Permisjonsretten gjelder inntil 10 dager for hvert kalenderår, eller inntil 15 dager dersom arbeidstaker har omsorg for mer enn to barn. Arbeidstaker har også rett til permisjon dersom barnepasser er syk. Bestemmelsen utvider denne adgangen dersom barnet er langvarig eller kronisk syk.

En arbeidstaker kan kreve permisjon for å pleie nære pårørende i hjemmet i livets sluttfase, jf arbeidsmiljøloven § 12-10. Arbeidsmiljøloven § 12-11 – 12-13 omfatter rett til utdanningspermisjon, permisjon for å utføre militærtjeneste, samt permisjon for å oppfylle lovbestemt møteplikt i offentlige organer (eks meddommerverv).

Håndheving av permisjonsreglene m.v.

Permisjonsreglene er rettigheter som arbeidstakeren selv må kreve oppfylt, bortsett fra regelen om seks ukers fravær for moren den første tiden etter fødsel. En arbeidstaker er berettiget og forpliktet til å gjenoppta arbeidet etter permisjonstidens utløp. Hvis det ikke medfører vesentlige ulemper for en arbeidsgiver, har en arbeidstaker rett til å gjenoppta arbeidet før utløpet av den avtalte permisjonstid.

Arbeidstakere som er i permisjon har adgang til å si opp sin stilling i henhold til alminnelige bestemmelser om dette. Det er imidlertid viktig å verne arbeidstakere som er i permisjon mot tap av stilling. Derfor inneholder arbeidsmiljøloven særskilt oppsigelsesvern ved fravær grunnet sykdom, svangerskap og etter fødsel (adopsjon), samt militærtjeneste. Ved en lovendring i 2005 ble det særskilte oppsigelsesvern ved sykdomsfravær utvidet til en generell verneperiode på ett år, jf arbeidsmiljøloven § 15-8.

Det er opprettet et eget organ, Tvisteløsningsnemnda, til å behandle
alle tvister etter arbeidsmiljølovens kapittel 12 om permisjoner.

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Eivind partner i Advokatfirmaet Varder i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.