Konkurranseklausuler er etterhvert blitt svært vanlig i arbeidsavtaler for stadig flere arbeidstakere. Hvor langt kan egentlig arbeidsgiver gå med tanke på å binde tidligere ansatte gjennom en konkurranseklausul? 

NB; Denne artikkelen er skrevet før lovendringene som ble innført i 2016. For en oversikt over de nye reglene om konkurranseklausuler i arbeidsmiljøloven, se denne artikkelen. 

Konkuranseklausuler har som hovedformål å beskytte en arbeidsgiver mot konkurranse fra tidligere ansatte.

For arbeidsgiver vil konkurranseklausuler ofte være et nyttig virkemiddel for å hindre at tidligere ansatte bruker kunnskap, opparbeidet under arbeidsforholdet, for å ta del i virksomhet som konkurrerer med arbeidsgiver. Særlig aktuelt er dette i tilfeller der arbeidstaker har utstrakt kontakt med arbeidsgivers kunder, eller har spesiell kunnskap om arbeidsgivers «know how» eller andre konkurransefortrinn.

For arbeidstaker vil konkurranseklausuler virke hemmende for muligheten for relevant, annet, inntektsbringende arbeid. Ofte vil arbeidstaker ha spesiell, og ofte lang, erfaring innenfor et felt, og et legitimt ønske om å kunne fortsette med dette.

Utgangspunktet etter norsk rett er at konkurranseklausuler er bindende for arbeidstaker. Dette følger av avtaleloven § 38 så vel som av den alminnelige avtalefrihet. Det er likevel unntak fra dette utgangspunktet som skyldes de motstridende hensynene som redegjort for over.

For det første er hovedregelen at slike klausuler er ugyldig for ansatte avtaleloven § 38 annet ledd betegner som «lærling, kontorist, betjent, arbeider eller i lignende underordnet stilling» Hvorvidt en ansatt kan klassifiseres å inneha slik stilling, beror på en konkret vurdering med utgangspunkt i stillingsbeskrivelsen og arbeidstakers faktisk ansvarsområder og arbeidsoppgaver.

For andre ansatte kan en konkurranseklausul, for det andre, anses ugyldig dersom den, i større utstrekning enn nødvendig, begrenser arbeidstakers muligheter for nytt arbeid. Dette følger av avtaleloven § 38 første ledd. I helhetsvurderingen legges det vekt på forbudets lengde og geografiske utstrekning, arbeidsgivers behov for vern i det konkrete tilfellet, arbeidstakers øvrige muligheter for nytt arbeid samt om det ytes vederlag for hele eller deler av perioden klausulen gjelder.

For det tredje gjelder ikke slik konkurranseklausul dersom vedkommende ansatt blir sagt opp uten rimelig grunn eller dersom arbeidsgivers opptreden gir grunnlag for arbeidstaker å si opp sin stilling, jf. avtaleloven § 38 tredje ledd.  I rettspraksis er det hertil fastslått at arbeidstaker blir fri dersom vedkommende sies opp grunnet virksomhetens forhold.

I tillegg til det ovennevnte kan det inngås andre type klausuler som kundeklausuler og ikke-rekrutteringsklasuler. Slike klausuler er ment å begrense arbeidstakers anledning til å kontakte arbeidsgivers kunder og øvrige ansatte etter arbeidsforholdets opphør. Slike klausuler brukes gjerne i kombinasjon eller i stedet for konkurranseklausuler. Det skjer også relativt hyppig at det avtales konvensjonalbøter som arbeidstaker må betale ved brudd på konkurranseklausuler.

Denne artikkelen viser noe av kompleksiteten som gjelder for konkurranseklausuler og lignende klausuler. Erfaringsmessig går domstolene relativt konkret til verks i forståelsen av om en klausul kan opprettholdes. Dette gjør at kvalifisert juridisk bistand i mange tilfeller kan vise seg nødvendig.

 


 

Brækhus Advokatfirma i Oslo har lang erfaring i håndteringen av konkurranseklausuler. Vi bistår arbeidsgivere så vel som arbeidstakere fortløpende.  Vi tilstreber å ha en praktisk tilnærming, enten det gjelder i utformingen, tolkningen, håndhevingen eller i forhandlinger rundt slike klausuler.

For advokatbistand, kontakt oss på telefon 21 37 80 00

 


 

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Eivind partner i Advokatfirmaet Varder i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.


 

Tags: , ,