Med virkning fra 1. juli 2009 vil alle permitterte ha rett til dagpenger ved minst 40 prosent reduksjon av arbeidstiden, (jf. forskrift om dagpenger ny § 6-8).
Samtidig oppheves særregel for permitterte i fiskeindustrien, da disse fra og med 1. juli vil være omfattet av hovedregelen i den nye forskriftsbestemmelsen.

Stønadsperiode med dagpenger under permittering vil kunne gjenopptas etter avbrudd i permitteringen på seks uker eller mindre. Dette pga arbeid hos permitterende arbeidsgiver (tillatt avbruddsperiode utvides fra fire til seks uker). For permitterte i fiskeindustrien gjelder fortsatt mulighet for gjenopptak etter avbrudd på 26 uker eller mindre.

Kilde: www.nav.no

Endring i praksis for beregning av periode for arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering av deltidsansatte

Med virkning fra 1. juli 2009 gjelder også følgende praksisendring ved beregning av periode for arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering av deltidsansatte:

Arbeidstakeren har krav på lønn fra arbeidsgiver i et tidsrom tilsvarende 5 arbeidsdager etter at permitteringen er iverksatt. For deltidsansatte, og øvrige, skal ”arbeidsdag” tolkes som avtalt stillingsprosent omregnet til dagstimetall. Som før, skal bare tidsrom der den ansatte skulle ha vært i arbeid dersom permitteringen ikke hadde funnet sted, telle med i beregningen av arbeidsgiverperioden/ arbeidsgivers lønnsplikt.

Praksisendringen får kun konsekvenser ved beregningen av arbeidsgiverens lønnsplikt for arbeidstakere som før permitteringen er ansatt i en deltidsstilling. Det vil fortsatt være slik at delvis permittering fører til at den tiden en arbeidstaker har krav på lønn fra arbeidsgiver strekker seg over et lengre tidsrom ved delvis permittering enn ved hel permittering, da det er samme antall arbeidstimer som arbeidsgiver skal betale lønn for.

Kostnaden for arbeidsgiver vil med andre ord være lik ved hel og delvis permittering, og være uavhengig av permitteringssyklus.

Praksisendringen illustreres med følgende eksempel:

For en arbeidstaker ansatt i 50 prosent stilling, som permitteres 100 prosent fra stillingen, ville en arbeidsgiver før praksisomleggingen hatt plikt til å betale lønn i 10 dager før ventedagene for dagpenger ville begynt å løpe. Etter praksisomleggingen regnes ikke 5 arbeidsdager lenger som 10 lønnspliktdager, men som 5 dager, også for den som er ansatt i deltidsstilling før permitteringen.

Kilde: www.nav.no

Lenke: http://www.nav.no/202765.cms

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Advokat Arntsen partner i Brækhus Advokatfirma i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.