laptop-pc-epost

Arbeidsgivers rett til innsyn i de ansattes e-post har frem til nå manglet eksplisitt lovregulering. Dette endres gjennom revisjon av personopplysningsforskriften. Fra 1. mars 2009 blir det forskriftsregulert at arbeidsgiver bare i helt spesielle tilfeller vil få rett til innsyn i ansattes e-post.

– Jeg er glad for at vi nå får på plass regler som skaper forutsigbarhet både for arbeidstager og arbeidsgiver, sier fornyings- og administrasjonsminister Grande Røys.

Hovedregelen etter de nye reglene er at arbeidsgiver bare har innsyn i ansattes e-post når det er nødvendig for å ivareta virksomhetens daglige drift eller andre berettigede interesser, eller når det er begrunnet mistanke om at arbeidstakeren bruker e-postkassen på en måte som innebærer grovt brudd på arbeidsforholdet. Det vil i alle tlfeller være en forutsetning for lovlig innsyn at arbeidsgiver i hvert enkelt tilfelle må foreta en konkret vurdering av om innsyn er nødvendig, eller om virksomhetens interesser kan ivaretas på en mindre belastende måte.

– For oss har det vært viktig at de nye reglene ivaretar arbeidstakernes rettigheter på en god måte, sier Grande Røys. Forskriften har derfor regler for hvordan innsynet skal gjennomføres og at arbeidstakernes rettigheter skal bli ivaretatt når innsyn gjennomføres. Det handler om at den ansatte skal ha informasjon, adgang til å delta ved gjennomføring av innsynet eller til å la seg representere av en tillitsvalgt eller annen representant. Arbeidstaker skal så langt som mulig forhåndsvarsles om at innsyn vil bli gjennomført, og få anledning til å uttale seg.

Personvernkommisjonen la nylig frem sin rapport, og påpeker der at økt bruk av teknologi skaper nye personvernutfordringer i arbeidslivet. Kommisjonen etterlyser i denne forbindelse blant annet regler om arbeidsgivers innsyn i ansattes e-post. Reglene, som altså nå er fastsatt, skal bidra til å redusere uklarhetene og konfliktene på dette området.

Kilde: Regjeringen.no

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Eivind partner i Advokatfirmaet Varder i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.