Departementet foreslår endringer i ferieloven, i selskapslovenes regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer, og en mindre endring i arbeidsmiljøloven. Endringene vil etter all sannsynlighet gjennomføres senest 1. juli.

Arbeidsminister Robert Eriksson Foto: Reynir Johannesson/FrP

Arbeidsminister Robert Eriksson Foto: Reynir Johannesson/FrP

Regelendringene innebærer stort sett mindre justeringer. Den praktisk viktigste endringen er arbeidstakers rett til å få utsatt ferien ved sykdom.

Denne endringen kommer etter krav fra EU.

 

Ferielovens regler om utsatt ferie

De foreslåtte endringene i ferieloven innebærer blant annet at din rett om arbeidstaker til å få utsatt ferie i forbindelse med sykdom, blir utvidet.

Etter dagens regler kan en arbeidstaker som blir syk i løpet av ferien bare kreve å få den utsatt dersom arbeidsuførheten varer i minst seks dager. Det ”seksdagers” vilkåret foreslås opphevet, slik at arbeidstaker allerede fra første sykedag kan kreve å få utsatt ferien. Arbeidsuførheten må dokumenteres med legeerklæring.

Forslagene til endringer i ferieloven har sin bakgrunn i artikkel 7 i Europaparlamentets og Rådets direktiv 03/88/EF om visse aspekter ved organiseringen av arbeidstiden (arbeidstidsdirektivet), som er innlemmet i EØS-avtalen. Her fastsetter direktivet krav om at arbeidstaker skal sikres en årlig betalt ferie på minst fire uker. EU-domstolen har de siste årene avsagt flere dommer vedrørende artikkel 7 i direktivet som gjør det nødvendig med enkelte endringer i ferieloven for å styrke arbeidstakernes rett til ferie.

Samtidig foreslår departmentet å oppheve dagens mulighet til å få erstattet ferien økonomisk ved sykdom eller foreldrepermisjon. I slike tilfeller skal all ferie som ikke er avviklet i stedet overføres til påfølgende ferieår.

Lovforslagene er altså nødvendige tilpasninger til EUs arbeidstidsdirektiv, og nok et eksempel på at endringer og moderniseringer av norsk arbeidsrett i betydelig grad skjer gjennom EU-regler – selv om Norge her har brukt svært lang tid på å oppfylle direktivets krav.

Forslaget fra departementet er er at endringene beskrevet over vil tre i kraft fra 1. juli 2014.

 

Ansattes styrerepresentasjon

Arbeids- og sosialdepartmentet foreslår i proposisjonen videre å forenkle reglene om ansattes rett til representasjon i styrende organer. Lovforslaget åpner for at det kan inngås avtale om en såkalt konsernordning. Etter forslaget kan en slik avtale inngås mellom konsernet og et flertall av de ansatte, eller lokale fagforeninger som representerer et flertall av de ansatte. I tillegg foreslår departementet å endre kravet til de lokale fagforeningenes representasjonsgrad for å kunne søke Bedriftsdemokratinemnda om en slik ordning, fra to tredeler til et flertall av de ansatte.
Forslaget er at endringene trer i kraft fra 1. juli 2014.

Arbeidsmiljøloven

I proposisjonen foreslår departmentet at arbeidsgivers plikt til å gi melding til Arbeidstilsynet når det er opprettet arbeidsmiljøutvalg blir opphevet. Endringen foreslås å tre i kraft straks den er vedtatt av Stortinget.

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Eivind partner i Advokatfirmaet Varder i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.