Arbeidsmiljøloven § 12 åpner for at enkelte arbeidstakere kan unntas fra reglene om arbeidstid. Disse unntakene gjelder for ledere og arbeidstakere som arbeider «særlig uavhengig», og derfor styrer sin egen arbeidstid. I vårt arbeide som arbeidsrettsadvokater registrerer vi at i mange bransjer og for mange type stillinger er disse «unntaksreglene» nærmest å anse som hovedregelen.

Ny undersøkelse viser stort omfang av bruk av unntaksreglene i arbeidsmiljøloven

Regjeringen har lagt frem en ny undersøkelse som viser omfanget av bruk av arbeidsmiljølovens unntaksbestemmelser. Det er Rambøll Management Consulting som har laget rapporten om arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger og ledende stillinger på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet.

Hovedmålsettingene med undersøkelsen har vært som følger:

  • Å kartlegge hvorvidt arbeidstakere og arbeidsgivere kjenner til og har erfaring med å an- vende unntaksbestemmelsene i arbeidsmiljølovens § 10-12 første og annet ledd
  • Å kartlegge hvor mange arbeidstakere som i praksis omfattes av nevnte unntaksbe- stemmelser og hva som kjennetegner disse arbeidstakerne
  • Hvordan bruk av unntaksbestemmelsene begrunnes av hhv. arbeidstakere og arbeidsgi- vere
  • Å belyse hvorvidt bruk av unntaksbestemmelsene har endret seg siden 2006, hvor det ble gjennomført en lignende undersøkelse

 

Blant hovedfunnene i undersøkelsen er at vel en av fem norske arbeidstakere oppgir at de er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene. De fleste er ansatt i privat sektor.

Blant de som omfattes av unntaksbestemmelsene oppgir 30 prosent at de er i ”ledende stilling”, mens 21 prosent oppgir at de er i ”særlig uavhengig stilling”. Vel to av fem norske arbeidsgivere oppgir at de har ansatte som omfattes av unntaksbestemmelsene. Det er små forskjeller mellom privat og offentlig sektor.

 

Kjennskap til og anvendelse av unntaksreglene

Undersøkelsen viser at både arbeidstakere og arbeidsgivere har relativt god kjennskap til unntaksreglene i arbeidsmiljøloven.

Kun 9 prosent av arbeidstakerne oppgir at de «ikke vet» på spørsmål om de i praksis er unntatt arbeidstidsbestemmelsene, mens 74 prosent av arbeidsgiverne i undersøkelsen oppgir at de kjenner til muligheten til å unnta arbeidstakere fra arbeidstidsbestemmelsene. Kun 1 prosent oppgir at de ikke vet.

Offentlige virksomheter har litt bedre kunnskap om unntaksmulighetene sammenlignet med privat sektor. Undersøkelsen tyder på at anvendelse av reglene korrelerer med kjennskap til reglene – blant arbeidsgivere som oppgir at de kjenner til unntaksreglene, oppgir 50 prosent at de har ansatte som er unntatt arbeidstidsbestemmelsene.

Sammenlignet med den tilsvarende undersøkelsen fra 2006 tyder denne undersøkelsen på at kunnskapen blant arbeidsgivere/virksomheter i privat sektor har økt i perioden, mens tilstanden er uendret  for offentlige virksomheter.


 

arbeidsrettsadvokaten

Videre lesning:

Hele rapporten er tilgjengelig her.

Les også vår artikkel om reglene for Overtid i ledende eller særlig uavhengig stilling

 

 

 

Advokat Eivind Arntsen startet Arbeidsrettsadvokaten.no i 2006, og har vært utgiver og redaktør for nettsidene siden den gang. Til daglig er Eivind partner i Advokatfirmaet Varder i Oslo. Arntsen har omfattende erfaring med forhandling og tvisteløsning innen alle former for arbeidsrettslige spørsmål.

Eivind Arntsen – who has written posts on Arbeidsrettsadvokaten.