Hva koster det å få bistand fra en arbeidsrettsadvokat?

Dette spørsmålet får vi naturlig nok ofte. Det burde være enkelt å svare på det – men det er det ikke alltid.

arbeidsrettsadvokatenSom med mange andre varer og tjenester avhenger kostnadene av flere faktorer. Den viktigste kostnadsdriveren er naturlig nok  hvor mye tid advokaten må bruke på å løse oppdraget:

  • Hvor omfattende er dokumentasjonen?
  • Løses saken seg raskt og effektivt gjennom forhandlinger?
  • Trekker saken ut i tid, og eskalerer til en rettslig konflikt?
  • Er det spesielle og kompliserte forhold i saken?
  • Må det foretas spesielle juridiske undersøkelser?
  • Må det innhentes bevis, eller må advokaten snakke med vitner?

Advokater arbeider som utgangspunkt ut fra en avtalt timesats. Satsene varierer ut fra saken omfang, tidsperspektivet mv. Våre satser ligger normalt mellom 2.000 og 3.200 kr pr time med tillegg av mva. Vi er likevel opptatt av at vi skal være tilgjengelige for alle – også mindre bedrifter og privatpersoner. Vi inngår derfor «no cure low pay – if cure good pay»-avtaler. Dette innebærer for eksempel at vi kan avtale at timesatsen halveres dersom vi mot formodning ikke oppnår noe resultat i saken. Erfaringene med denne modellen har vært gode: klienten reduserer sin risiko – og vi opplever uansett at vi så godt som alltid klarer å skape en merverdi for klienten, slik at denne garantien i praksis sjelden blir realisert.

I en del tilfeller kan vi også tilby fastpris etter nærmere avtale.

 

Kostnadsnivået

En tommelfingerregel er at en relativt rask forhandlingsprosess frem mot inngåelse av en avtale f eks en sluttavtale koster mellom 15.000 – 25.000. Dersom det er snakk om omfattende og lengre forhandlinger stiger prisen. Som regel utgjør advokatkostnadene mellom 5 – 15 % av den samlede sluttpakken. I de aller fleste tilfeller avtales det videre at arbeidsgiver dekker advokatkostnadene – helt eller delvis – som en del av sluttpakken.

Dersom det ikke oppnås enighet gjennom fortsetter saken til domstolene. Da vil også kostnadene bli vesentlig høyere. En hovedforhandling for tingretten koster som regel fra 100.000 kroner og oppover. Også her vil det være store variasjoner. Før man tar ut stevning må man advokat og klient foreta en samlet og samvittighetsfull vurdering av hvor sterkt saken står, og hvorvidt man er tjent med å gå videre. I denne vurderingen bør det også foretas en helhetsvurdering i forhold til mange andre faktorer en bare kroner og øre – for noen er det prinsipielt viktig å føre saken, mens det for andre ikke er verdt tiden, belastningene og usikkerheten. Disse vurderingene må foretas uansett om man er på arbeidsgiver eller arbeidstakers side. For mer informasjon om priser og tilpasset bistand, ta kontakt direkte med advokat Eivind Arntsen på arntsen@braekhus.no, eller fyll ut skjemaet på siden.

Står du i en sak der du vurderer om – og i tilfelle hvordan – man kan eller bør følge opp videre? Vi vurderer daglig nye arbeidsrettssaker, og hjelper deg gjerne!